RikHe pitää VM:n lomautuslinjausta hyvänä.

17.4.2020

Valtionvarainministeriö julkaisi 15.4. kirjeen, jossa otettiin kantaa lomautuksiin valtion virastoissa ja laitoksissa.

RikHe pitää tehtyä linjausta erittäin hyvänä. Linjauksella luodaan henkilöstön keskuudessa luottamusta ja varmuutta tässä epävakaassa tilanteessa.

"Valtiovarainministeriön suositus

Valtiovarainministeriön suositus on, että valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa pidättäydytään mahdollisimman pitkälle henkilöstön lomauttamisesta niissäkin koronaviruspandemian aiheuttamissa tilanteissa, joissa lomauttamisen perusteet täyttyvät. Poikkeuksellisen pandemiatilanteen jatkuessa pidempään, virastot ja laitokset voivat arvioida tilannetta tarvittaessa uudelleen. Virastojen erilaiset toimintaympäristöt ja mm. rahoitusrakenne voivat kuitenkin johtaa jo lyhyellä aikavälillä siihen, että lomautuksia ei voida välttää. Lomauttamisen vaihtoehtoja tulisi kuitenkin etsiä koko valtiohallinnon toiminnot huomioiden.

Uudelleensijoittaminen lomautuksen vaihtoehtona

Lomauttamisen vaihtoehtona viraston on huolehdittava valtion virkamieslaissa (750/1994, jäljempänä VML) säädetystä velvoitteesta pyrkiä järjestämään virkamiehelle muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Lakisääteinen velvoite rajautuu viraston sisälle, mutta koskee sen kaikkia toimintoja ja toimipaikkoja. (VML 36 §) Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi, valtion virastojen henkilöstön lomautusten vaihtoehtona, heille pyritään löytämään tehtäviä myös muualta valtionhallinnosta. Osalla virastoja ja laitoksia koronaviruspandemia aiheuttaa myös akuutin lisätyövoiman tarpeen. Virkamiehiä voidaan suostumuksellaan siirtää työskentelemään toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan palveluksessa VML 20 §:n nojalla tai virkamiehelle voidaan myöntää palkatonta virkavapautta määräajaksi toisen viraston palvelukseen siirtymiseksi."

VM:n kirje Lomauttaminen koronaviruspandemian seurauksena